Privacy & Cookie Policy

Privacy & Cookie Policy

Data Officer / Personal Data Collection Method

This text was prepared by “Çelebi Havacılık Holding A.Ş.” (CELEBI) to fulfill the obligation to provide “transparent information” according to the the law on The Protection of Personal Data no. 6698 (KVKK) and General Data Protection Regulation (GDPR). As the “data processor” and “data controller”, because of the Cargo, Platinum, Meet&Greet, Baggage Tracing Form Human Resources services, CELEBI can process the personal data, in accordance with the law and related legislation and conditions and limits which are mentioned below, by collection, recording, organization, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, anonymization, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction. As long as the above-mentioned Cargo, Platinum, Meet&Greet, Human Resources services are not used and the e-forms which are about those services are not filled by the data owner, website users can take advantage of the CELEBI’s website without giving any personal data. Apart from this website, personal data can be processed within the framework of relevant legislation in order to carry out the activities and complete the services successfully in any written, verbal or electronic transactions with ÇELEBI. Related forms can be requested to be filled by all of our subsidiaries.. 

Cookies will be used during your visit to www.celebiaviation.com and www.celebiplatinum.com, Explanations about cookies are also included in this text.

Purpose/Legal Reason

According to KVKK Article 3/d and GDPR 4/1 “personal data” means “any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’)”. CELEBI stores personal data such as; Data subjects ID information, contact information, residential address, birth date, sex, e-mail address. The purpose and legal reason for processing these personal data is to carry out the services, to execute invoices/e-invoices, to track cargos, to do analysis/researches, to fulfill the obligation of data storage, report, provide information according to related legislations and any other legal responsibilities that CELEBI obliged to serve. Provided that a contract is established or directly related to the performance of the contract as stated in Article 5 / c of KVKK, the explicit consent of the data owner is not required if the personal data of the parties to the contract are required to be processed. 

Data owner’s personal data shall not used any other way that is not mentioned in this “Illustrative Text” and shall not transferred or disclosed any third party without the prior consent of data subject or without the legitimate reason that is mentioned GDPR or KVKK by CELEBI.The personal data of those who visit Pri vac y Cla ssif ica tio n: Pu bli c www.celebiaviation.com and www.celebiplatinum.com, which are managed by ÇELEBİ, are processed for the following purposes and legal reasons:

 • i. Cargo tracking
 • ii. Lost property tracking
 • iii. Receiving VIP service delivery applications
 • iv. Collection of service fees
 • v. Announcing communication channels and sharing content for corporate communication

Processing cookie data without deciphering the visitor's identity in order to analyze visitors' experiences with the website and to increase the functionality of websites. The Privacy Statement of the Google Analytics technology used in this process can also be found here: https://policies.google.com/privacy

Transfer to Third Parties and Third Country 

The personal data of the data owner is transferred to the following third persons when necessary, in order to be limited to the above-mentioned purposes and not to be contrary to Articles 8 and 9 of KVKK and Articles 44 and so on of GDPR. 

 • ÇELEBİ's business partners, 
 • ÇELEBİ's shareholders, 
 • Companies within ÇELEBİ,
 • Public institutions and organizations authorized by law, 
 • Private persons, 
 • Independent audit companies, in order to carry out its activities and services, within the framework of legal obligations and legal limitations, 

Personal data shall not be transferred to a third-party country without the explicit consent of the data owner except the following cases. 

The existence of one of the conditions specified in the second paragraph of Article 5 and the third paragraph of Article 6 of the KVKK and the foreign country, where the personal data will be transferred, whether has sufficient protection or not, when the Data controllers in Turkey or in the related third country guarantees a written sufficient protection, personal data can be transferred out of the country without seeking the express consent of the data owner.

Data Owner’s Rights 

According to Article 11 of KVKK and Articles 12-22 of GDPR, data owner’s rights are stated below. Everybody can apply to the Data Controller and can question, 

 • whether personal data about him / her has been processed 
 • request information if it has been processed 
 • To learn the purpose of processing personal data and whether they are used in accordance with their purpose, 
 • Knowing the third parties to whom personal data is transferred at home country or third country, 
 • Requesting correction of personal data in case of incomplete or incorrect processing, 
 • To request the deletion or destruction of personal data in accordance with the conditions provided for in Article 7 of the KVKK, 
 • to request that the transactions carried out in accordance with paragraphs (d) and (e) be notified to the third parties to whom the personal data are transmitted, 
 • to object to the occurrence of a result against the person by analyzing the processed data exclusively through automated systems, 
 • In case of loss due to unlawful processing of personal data, has the right to demand the damages. 

Pursuant to Article 13 of the KVKK and GDPR Article 21, the data owner may at any time communicate his / her questions, requests or complaints, regarding the relevant application of the Law, to ÇELEBİ in written form by postal offices or by electronic means or in other ways specified in the KVKK/GDPR. Requests for personal data; with the necessary information to determine the identity and explanation of which of the rights mentioned in Article 11 of the KVKK, can be sent to Saray Mah., Site Yolu Sok. Anel İs Merkezi No:5, 34768 Ümraniye/İstanbul via registered mail, notary public or by hand. ÇELEBİ will finalize the requests in the application as soon as possible according to the nature of the request.

Adatvédelmi tisztviselő / A személyes adatok gyűjtésének módja

Ezt a szöveget a „Çelebi Havacılık Holding A.Ş.” (CELEBI) készítette annak érdekében, hogy megfeleljen a személyes adatok védelméről szóló 6698. törvényben (KVKK) és az Általános adatvédelmi rendeletben (GDPR) megfogalmazott, az „átlátható tájékoztatásra” vonatkozó előírásoknak. Mint „adatfeldolgozó” és „adatkezelő”, a Cargo, a Platinum, a Meet&Greet, a poggyászkövetési űrlap és az emberi erőforrás-szolgáltatásai okán a CELEBI a törvénynek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az alább említett feltételek és korlátozások betartásával, a következő módokon kezelheti a személyes adatokat: gyűjtheti, rögzítheti, rendszerezheti, strukturálhatja, tárolhatja, módosíthatja vagy megváltoztathatja, visszaállíthatja, egyeztetheti, felhasználhatja, átadás útján közzéteheti, anonimizálhatja, terjesztheti vagy más módon elérhetővé teheti, összehangolhatja vagy kombinálhatja, korlátozhatja, törölheti vagy megsemmisítheti.

Amíg a fent említett Cargo, Platinum, Meet&Greet és emberi erőforrás-szolgáltatást nem használja, és az ezekhez kapcsolódó elektronikus űrlapokat az adattulajdonos nem tölti ki, a weboldal felhasználója bármilyen személyes adat megadása nélkül igénybe veheti a CELEBI weboldalát. Ezen a weboldalon kívül a személyes adatok a vonatkozó jogszabályok keretein belül is feldolgozhatók a tevékenységek elvégzése és a szolgáltatások sikeres teljesítése érdekében a ÇELEBI-vel végrehajtott bármilyen írásbeli, szóbeli vagy elektronikus tranzakció során. Az erre vonatkozó nyomtatványok kitöltését bármely alább felsorolt leányvállalatunktól kérheti. Çelebi Ground Handling, Çelebi Cargo, Celebi Ground Handling Hungary Ltd., CelebiNas Airport Services India Pvt. Ltd., Celebi Airport Services India Pvt. Ltd., Celebi Ground Services Austria GmbH, Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Pvt. Ltd. Celebi Cargo Gmbh,

Az adatkezelés célja / törvényes indoka

A KVKK 3/d. cikkének és a GDPR 4/1. cikkének definíciója szerint „személyes adat” az „azonosított vagy azonosítható természetes személyre (»érintettre«) vonatkozó bármely információ”. A CELEBI olyan személyes adatokat tárol, mint az érintett személyazonosságára vonatkozó adatok, az érintett kapcsolattartási adatai, lakcíme, születési dátuma, neme, e-mail-címe. E személyes adatok feldolgozásának célja és törvényes indoka a szolgáltatások elvégzése, számlák / e-számlák kiállítása, rakományok nyomon követése, elemzések/kutatások elvégzése, az adattárolási kötelezettség teljesítése, jelentések készítése, információk szolgáltatása a kapcsolódó törvények és a CELEBI által kötelezően betartandó bármely egyéb jogi kötelezettségnek megfelelően. Feltéve, hogy szerződést kötöttek, vagy amennyiben ez közvetlenül kapcsolódik a szerződés teljesítéséhez a KVKK 5/c. cikkében foglaltaknak megfelelően, nincs szükség az adattulajdonos kifejezett hozzájárulására a szerződő felek személyes adatainak kezeléséhez.

Az adattulajdonos személyes adatai a „szemléltető szövegben” felsoroltakon kívül semmilyen más módon nem használhatók fel, és az érintett előzetes hozzájárulása nélkül, illetve a CELEBI részére a GDPR-ban vagy a KVKK-ban előírt törvényi indok nélkül harmadik félnek nem továbbíthatók és harmadik féllel nem oszthatók meg.

Harmadik fél és harmadik ország részére történő továbbítás

Az adattulajdonos személyes adatai szükség esetén a következő harmadik feleknek kerülnek továbbításra, hogy a fent említett célokra korlátozódjanak, és ne sértsék meg a KVKK 8. és 9. cikkét, valamint a GDPR 44. és további cikkeit.

 • A ÇELEBİ üzleti partnerei,
 • A ÇELEBİ részvényesei,
 • A ÇELEBİ alá tartozó vállalatok,
 • A törvény által felhatalmazott közintézmények és szervezetek,
 • Magánszemélyek,,
 • Független könyvvizsgáló társaságok, tevékenységeik és szolgáltatásaik jogi kötelezettségek és jogi korlátozások keretein belül történő elvégzése érdekében,

A személyes adatok nem továbbíthatók harmadik országba az adattulajdonos kifejezett hozzájárulása nélkül, kivéve a következő esetekben.
A KVKK 5. cikkének második bekezdésében és 6. cikkének harmadik bekezdésében meghatározott feltételek egyikének fennállása esetén, attól függetlenül, hogy a külföldi ország, ahová a személyes adatokat továbbítják, megfelelő védelemmel rendelkezik-e, amikor az adatkezelők Törökországban vagy a kapcsolódó harmadik országban megfelelő írásbeli védelmet garantálnak, a személyes adatok az adattulajdonos kifejezett hozzájárulása nélkül továbbíthatók az országon kívülre.

Az adattulajdonos jogai

A KVKK 11. cikke és a GDPR 12–22. cikke értelmében az adattulajdonos az alábbi jogokkal rendelkezik. 
Bárki az adatkezelőhöz fordulhat a következőkkel:

 • megkérdezheti, hogy kezelnek-e vele kapcsolatos személyes adatokat
 • amennyiben kezelnek vele kapcsolatos személyes adatokat, tájékoztatást kérhet az adatokról
 • rákérdezhet a személyes adatok kezelésének céljára, és hogy valóban a céloknak megfelelően kezelik-e őket,
 • megismerheti a harmadik felek nevét, akik részére továbbítják a személyes adatokat akár az országban, akár egy harmadik országban,
 • kérheti személyes adatai javítását hiányos vagy hibás adatkezelés esetén,
 • kérheti személyes adatainak törlését vagy megsemmisítését a KVKK 7. cikkében megfogalmazott feltételeknek megfelelően,
 • kérheti, hogy a (d) és az (e) pontban végrehajtott tranzakciókról azon harmadik feleket is értesítsék, akikkel a személyes adatokat megosztják,
 • tiltakozhat az emberi mulasztásból eredő következmények ellen azáltal, hogy a feldolgozott adatokat kizárólag automatizált rendszerekkel elemzik,
 • amennyiben veszteség éri személyes adatainak jogtalan kezeléséből kifolyólag, joga van kártérítést követelni.

A KVKK 13. cikke és a GDPR 21. cikke értelmében az adattulajdonos bármikor írásban közölheti a ÇELEBİ-vel a törvény vonatkozó alkalmazásával kapcsolatos kérdéseit, kéréseit vagy panaszait postai vagy elektronikus úton, illetve a KVKK-ban / GDPR-ban meghatározott egyéb módon. A személyes adatokra vonatkozó kérelmeket – a személyazonosításhoz szükséges információk feltüntetésével és a KVKK 11. cikkében említett jogok valamelyikére történő hivatkozással –, a következő címre lehet megküldeni ajánlott küldeményként, közjegyző útján vagy személyesen: Saray Mah., Site Yolu Sok. Anel İs Merkezi No:5, 34768 Ümraniye/İstanbul. A kérés természetének megfelelően a ÇELEBİ a lehető leggyorsabban igyekszik végrehajtani a kért tranzakciót.

 

A Celebi Ground Handling Hungary Kft. (a továbbiakban: Társaság) a https://www.celebiaviation.com/ címen üzemelteti a honlapját.

A Társaság saját honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról.

A Honlapra való belépést, kilépést a látogatók számára kis adatcsomagok, ún. sütik (angol nevükön, illetve a továbbiakban: „cookie”-k) segítik elő, amelyeket a látogatók informatikai eszközén a honlap helyez el, illetve olvas arról vissza. A cookie-k a honlap megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját szolgálják.

A cookie-kat a Látogató törölni tudja az informatikai eszközéről, illetve azok a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek, valamint a Látogató manuálisan beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a cookiek alkalmazását tiltsa. A Honlapot a Látogató abban az esetben is használni tudja, ha egyébként a cookie-k alkalmazását a böngészője beállításai között manuálisan letiltja.

Népszerű böngészők cookie törlési tájékoztatója:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&ref_topic=7438325

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-ininternet-explorer

Honlap egyrészt az egyedi, ideiglenes jelleggel elhelyezett „spublic” cookie-t alkalmazza a munkafolyamatok azonosítására, azaz annak megállapítására, hogy a Látogató be van-e jelentkezve a Honlapon vagy sem. A „spublic” cookie tehát a látogatók számára a Honlapra való belépés, illetve az onnan történő kilépés folyamatait segíti elő. A „spublic” cookie egy ideiglenes cookie, amely a böngésző bezárásával automatikusan törlődik a látogató informatikai eszközéről, illetve azt a látogató a böngészője beállításai között manuálisan maga is törölni tudja.

Emellett a Honlap vonatkozásában alkalmazásra kerülnek a Google Analytics következő típusú cookie-jai is: „utma”, „utmb”, „utmc”, „utmt”, „utmv”, „utmz” (a weboldal vonatkozásában a Google Analytics által alkalmazott cookie-król részletes információk az alábbi linken érhetők el: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage).

A felsorolt cookie-k abból a célból kerülnek alkalmazásra, hogy segítségükkel megállapíthatóak legyenek a honlap látogatására és látogatottságára vonatkozó alábbi statisztikai jellegű, és ilyen célra gyűjtött adatok:

a Látogató keresőmotor, kulcsszó vagy link révén jutott a Honlapra („utmz” cookie),

a Látogató hányszor látogatta meg a Honlapot („utmb” cookie),

a Látogató mennyi ideig tartózkodott a Honlapon („utma” és az „utmv” cookie),

a Látogató mikor látogatta meg először a Honlapot („utma” és „utmv” cookie),

illetve a Látogató mikor látogatta meg utoljára a Honlapot („utmc” és „utmv” cookie).

A fentiek mellett egyes cookie-k óvják a Honlapot a túlterheléstől („utmt” cookie), továbbá egyes, a Google Analytics által alkalmazott cookie-k analitikai, statisztikai, illetve biztonsági célból rögzítik a Látogató által használt informatikai eszköz IP-címét is. Az adattárolás a Látogató informatikai eszközén valósul meg.

A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását tehát külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik a fent felsorolt cookie-k segítségével. A mérési adatok kezeléséről ezen adatok adatkezelője a https://www.google.com/analytics/ weboldalon nyújt részletes felvilágosítást, a Google adatvédelmi elveiről pedig itt érhető el bővebb információ: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/. A Honlapról a Google Analytics szerverei felé továbbításra kerülő adatok az érintett látogató személyazonosságának kizárólagos azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján kizárólag az informatikai eszköz IP címe azonosítható.

adatkezelés célja: a honlapot látogatók azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele

kezelt adatok köre: felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa, egyéb rögzített adatok (cookie-k )

adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének. 6.cikk (1) a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: adatkezelés céljának megvalósulásáig maximum 2 évig

adattárolás módja: elektronikusan