Szemléltető Szöveg a Személyes Adatok Védelméről

Adatvédelmi tisztviselő / A személyes adatok gyűjtésének módja

Ezt a szöveget a „Çelebi Havacılık Holding A.Ş.” (CELEBI) készítette annak érdekében, hogy megfeleljen a személyes adatok védelméről szóló 6698. törvényben (KVKK) és az Általános adatvédelmi rendeletben (GDPR) megfogalmazott, az „átlátható tájékoztatásra” vonatkozó előírásoknak. Mint „adatfeldolgozó” és „adatkezelő”, a Cargo, a Platinum, a Meet&Greet, a poggyászkövetési űrlap és az emberi erőforrás-szolgáltatásai okán a CELEBI a törvénynek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az alább említett feltételek és korlátozások betartásával, a következő módokon kezelheti a személyes adatokat: gyűjtheti, rögzítheti, rendszerezheti, strukturálhatja, tárolhatja, módosíthatja vagy megváltoztathatja, visszaállíthatja, egyeztetheti, felhasználhatja, átadás útján közzéteheti, anonimizálhatja, terjesztheti vagy más módon elérhetővé teheti, összehangolhatja vagy kombinálhatja, korlátozhatja, törölheti vagy megsemmisítheti. 

Amíg a fent említett Cargo, Platinum, Meet&Greet és emberi erőforrás-szolgáltatást nem használja, és az ezekhez kapcsolódó elektronikus űrlapokat az adattulajdonos nem tölti ki, a weboldal felhasználója bármilyen személyes adat megadása nélkül igénybe veheti a CELEBI weboldalát. Ezen a weboldalon kívül a személyes adatok a vonatkozó jogszabályok keretein belül is feldolgozhatók a tevékenységek elvégzése és a szolgáltatások sikeres teljesítése érdekében a ÇELEBI-vel végrehajtott bármilyen írásbeli, szóbeli vagy elektronikus tranzakció során. Az erre vonatkozó nyomtatványok kitöltését bármely alább felsorolt leányvállalatunktól kérheti. Çelebi Ground Handling, Çelebi Cargo, Celebi Ground Handling Hungary Ltd., CelebiNas Airport Services India Pvt. Ltd., Celebi Airport Services India Pvt. Ltd., Celebi Ground Services Austria GmbH, Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Pvt. Ltd. Celebi Cargo Gmbh,

Az adatkezelés célja / törvényes indoka

A KVKK 3/d. cikkének és a GDPR 4/1. cikkének definíciója szerint „személyes adat” az „azonosított vagy azonosítható természetes személyre (»érintettre«) vonatkozó bármely információ”. A CELEBI olyan személyes adatokat tárol, mint az érintett személyazonosságára vonatkozó adatok, az érintett kapcsolattartási adatai, lakcíme, születési dátuma, neme, e-mail-címe. E személyes adatok feldolgozásának célja és törvényes indoka a szolgáltatások elvégzése, számlák / e-számlák kiállítása, rakományok nyomon követése, elemzések/kutatások elvégzése, az adattárolási kötelezettség teljesítése, jelentések készítése, információk szolgáltatása a kapcsolódó törvények és a CELEBI által kötelezően betartandó bármely egyéb jogi kötelezettségnek megfelelően. Feltéve, hogy szerződést kötöttek, vagy amennyiben ez közvetlenül kapcsolódik a szerződés teljesítéséhez a KVKK 5/c. cikkében foglaltaknak megfelelően, nincs szükség az adattulajdonos kifejezett hozzájárulására a szerződő felek személyes adatainak kezeléséhez.

Az adattulajdonos személyes adatai a „szemléltető szövegben” felsoroltakon kívül semmilyen más módon nem használhatók fel, és az érintett előzetes hozzájárulása nélkül, illetve a CELEBI részére a GDPR-ban vagy a KVKK-ban előírt törvényi indok nélkül harmadik félnek nem továbbíthatók és harmadik féllel nem oszthatók meg.

Harmadik fél és harmadik ország részére történő továbbítás

Az adattulajdonos személyes adatai szükség esetén a következő harmadik feleknek kerülnek továbbításra, hogy a fent említett célokra korlátozódjanak, és ne sértsék meg a KVKK 8. és 9. cikkét, valamint a GDPR 44. és további cikkeit.

 • A ÇELEBİ üzleti partnerei,
 • A ÇELEBİ részvényesei,
 • A ÇELEBİ alá tartozó vállalatok,
 • A törvény által felhatalmazott közintézmények és szervezetek,
 • Magánszemélyek,,
 • Független könyvvizsgáló társaságok, tevékenységeik és szolgáltatásaik jogi kötelezettségek és jogi korlátozások keretein belül történő elvégzése érdekében,

A személyes adatok nem továbbíthatók harmadik országba az adattulajdonos kifejezett hozzájárulása nélkül, kivéve a következő esetekben.
A KVKK 5. cikkének második bekezdésében és 6. cikkének harmadik bekezdésében meghatározott feltételek egyikének fennállása esetén, attól függetlenül, hogy a külföldi ország, ahová a személyes adatokat továbbítják, megfelelő védelemmel rendelkezik-e, amikor az adatkezelők Törökországban vagy a kapcsolódó harmadik országban megfelelő írásbeli védelmet garantálnak, a személyes adatok az adattulajdonos kifejezett hozzájárulása nélkül továbbíthatók az országon kívülre.

Az adattulajdonos jogai

A KVKK 11. cikke és a GDPR 12–22. cikke értelmében az adattulajdonos az alábbi jogokkal rendelkezik. 
Bárki az adatkezelőhöz fordulhat a következőkkel:

 • megkérdezheti, hogy kezelnek-e vele kapcsolatos személyes adatokat
 • amennyiben kezelnek vele kapcsolatos személyes adatokat, tájékoztatást kérhet az adatokról
 • rákérdezhet a személyes adatok kezelésének céljára, és hogy valóban a céloknak megfelelően kezelik-e őket,
 • megismerheti a harmadik felek nevét, akik részére továbbítják a személyes adatokat akár az országban, akár egy harmadik országban,
 • kérheti személyes adatai javítását hiányos vagy hibás adatkezelés esetén,
 • kérheti személyes adatainak törlését vagy megsemmisítését a KVKK 7. cikkében megfogalmazott feltételeknek megfelelően,
 • kérheti, hogy a (d) és az (e) pontban végrehajtott tranzakciókról azon harmadik feleket is értesítsék, akikkel a személyes adatokat megosztják,
 • tiltakozhat az emberi mulasztásból eredő következmények ellen azáltal, hogy a feldolgozott adatokat kizárólag automatizált rendszerekkel elemzik,
 • amennyiben veszteség éri személyes adatainak jogtalan kezeléséből kifolyólag, joga van kártérítést követelni.

A KVKK 13. cikke és a GDPR 21. cikke értelmében az adattulajdonos bármikor írásban közölheti a ÇELEBİ-vel a törvény vonatkozó alkalmazásával kapcsolatos kérdéseit, kéréseit vagy panaszait postai vagy elektronikus úton, illetve a KVKK-ban / GDPR-ban meghatározott egyéb módon. A személyes adatokra vonatkozó kérelmeket – a személyazonosításhoz szükséges információk feltüntetésével és a KVKK 11. cikkében említett jogok valamelyikére történő hivatkozással –, a következő címre lehet megküldeni ajánlott küldeményként, közjegyző útján vagy személyesen: Saray Mah., Site Yolu Sok. Anel İs Merkezi No:5, 34768 Ümraniye/İstanbul. A kérés természetének megfelelően a ÇELEBİ a lehető leggyorsabban igyekszik végrehajtani a kért tranzakciót.