Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu/ Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

İşbu metin “Çelebi Havacılık Holding A.Ş.” (“ÇELEBİ”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) kapsamındaki “Aydınlatma Yükümlülüğü”nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. ÇELEBİ, Kargo, Platinum, Meet&Greet, Bagaj Takip Formu ve İnsan Kaynakları hizmetleri sebebiyle “Veri Sorumlusu” ve “Veri İşleyen” sıfatıyla, kişisel bilgileri; kanunda ve ilgili mevzuatta açıklandığı çerçevede ve aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalarak; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, veri sahibine sunduğu hizmetleri devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, aktarabilecek, devredebilecek, elde edilebilir hale getirecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde kanunda belirtilen süreleri aşmayacak şekilde işleyebilecektir. İlgili formlar, aşağıda belirtilen tüm iştiraklerimiz tarafından gerektiği zamanlarda talep edilebilecektir. 

Yukarıda belirtilen Kargo, Platinum, Meet&Greet hizmeti alınmadığı ve sitemizde bu hizmetlerin sunulması ile ilgili formlar doldurulmadığı müddetçe site kullanıcıları herhangi bir kişisel veri beyan etmeden işbu internet sitesindeki bilgilerden istedikleri kadar yararlanabilmektedir. İşbu internet sitesi dışında ÇELEBİ ile yapılan her türlü yazılı, sözlü veya elektronik işlemlerde faaliyetlerin yürütülmesi ve hizmetlerin başarıyla tamamlanabilmesi için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kişisel veriler işleyebilmektedir. www.celebiaviation.com ve www.celebiplatinum.com ziyaretiniz boyunca çerezler kullanılacaktır, işbu Aydınlatma Metninde çerezlerle ilgili açıklamalara da yer verilmiştir.

Amaç/Hukuki Sebep

KVKK madde 3 /d ve GDPR madde 4/1 uyarınca kişisel veri “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi”yi ifade etmektedir. Kişinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, yerleşim adresi, doğum tarihi, cinsiyeti, e- posta adresi ÇELEBİ tarafından saklanan kişisel verilerdir. Bu kişisel veriler, ilgili kişiler ile akdedilen sözleşme uyarınca hizmetin yerine getirilmesi, kişiye ait fatura/e-fatura düzenlenmesi, kargo takibinin sağlanması, veri analizi/araştırma yapılabilmesi, ilgili mevzuat hükümlerince bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve ÇELEBİ’nin yasal yükümlülüklerinin ifası amaçlarıyla ve bu hukuki sebep ile işlenebilmektedir. KVKK madde 5/c de belirtildiği üzere bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde ilgili kişinin açık rızası aranmamaktadır. 

ÇELEBİ tarafından, veri sahiplerinin kişiseL verileri işbu “Aydınlatma Metni”nde belirtilen işleme amaçları dışında kullanmayacak, açık rıza ya da ilgili mevzuatta öngörülen sebepler olmaksızın 3. kişilere aktarılmayacak ve/veya ifşa edilmeyecektir.  

ÇELEBİ tarafından yönetilen www.celebiaviation.com ve www.celebiplatinum.com adreslerini ziyaret edenlerin kişisel verileri şu amaç ve hukuki sebeplerle işlenmektedir: 

i. Kargo takibi 

ii. Kayıp eşya takibi 

iii. VIP hizmet sunum başvurularının alınması 

iv. Hizmet bedellerinin tahsilatı 

v. İletişim kanallarının duyurulması ve kurumsal iletişim amacıyla içerik paylaşılması 

vi. Ziyaretçilerin web sitesiyle ilgili deneyimlerinin analiz edilmesi ve web sitelerinin işlevselliğinin artırılması amacıyla ziyaretçi kimliği deşifre edilmeden çerez verilerinin işlenmesi. Bu süreçte kullanılan Google Analytics teknolojisinin Gizlilik Bildirimine ayrıca buradan ulaşabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy .

Üçüncü Kişilere ve Yurtdışına Aktarım

Veri sahibinin kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak ve KVKK’nın 8. Ve 9.maddelerine GDPR’ın ise 44. ve devamı maddelerine aykırı olmamak üzere gerekli durumlarda aşağıdaki 3. Kişilere aktarılmaktadır. 

 • ÇELEBİ’nin iş ortaklarına,  
 • ÇELEBİ’nin hissedarlarına,  
 • ÇELEBİ’nin bünyesinde yer alan Şirketlerine,  
 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlara,  
 • Özel kişilere,  
 • Faaliyetlerini ve hizmetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine  

Kişisel veriler aşağıdaki durumlar haricinde veri sahibinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. 

Kişisel veriler, KVKK’nın 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede; yeterli korumanın bulunması ve yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

Veri Sahibinin Hakları

KVKK madde 11 ve GDPR 12-22 maddeleri uyarınca veri sahibinin hakları aşağıdaki gibidir. Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • KVKK’nın 7.nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

KVKK 13. Madde ve GDPR 21. Madde gereğince veri sahibi ilgili Kanun’un uygulaması ile ilgili sorularını, taleplerini veya şikayetlerini yazılı şekilde posta veya elektronik ortam üzerinden ya da KVKK’da belirtilen diğer şekillerde her zaman ÇELEBİ’ye iletebilir. Kişisel verilerle ilgili talepler; kimliği tespit edici gerekli bilgiler ve KVKK 11. Maddede sayılan haklardan hangisinin kullanılacağına yönelik açıklama ile birlikte, Saray Mah., Site Yolu Sok. Anel İs Merkezi No:5, 34768 Ümraniye/İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta, noter vasıtasıyla veya elden teslim yöntemi ile gönderilecek bir dilekçe ile gönderilebilmektedir. ÇELEBİ, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede sonuçlandıracaktır.