Etik Davranış İlkeleri

Amaç ve Misyona Bağlılık

Çelebi Çalışanları, ÇHH Grubu\'nun amaç ve misyonuna uygun davranır ve her türlü faaliyetinde hissedarların yasalarla belirlenmiş haklarını korur.

Yasalara ve Hizmet Standartlarına Uyum

Çelebi, faaliyet gösterilen ülkelerdeki yasa, yönetmelik ve sair mevzuata uygun hareket eder, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, anlaşılır ve eksiksiz bilgiyi zamanında sunar. Çelebi, tüm faaliyetlerini yasalarla belirlenen hizmet standartlarına ve süreçlere uygun şekilde müşteri memnuniyeti gayesi ile yürütür.

Dürüstlük, Tarafsızlık, Eşitlik

Çelebi, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket eder. Görevlerini yerine getirirken cinsiyet, din, dil, ırk, renk, etnik köken, felsefi görüş, siyasi düşünce, fiziksel engel, yaş, medeni durum ve benzeri nedenlerle insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya bunları kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunmaz.

Nezaket, Saygı, Saygınlık ve Güven

Çelebi müşterilerine ve iş ortaklarına, toplum içerisindeki tüm bireylere gerekli ilgiyi gösterir, nezaket ve saygı çerçevesinde davranır. Çelebi Çalışanları, ÇHH Grubu'nun, hissedarların ve kendilerinin bireysel ve kurumsal saygınlık, itibar ve güvenlerini korumaya ve artırmaya yönelik hareket eder, sergilediği tutarlılıkla örnek olmayı hedefler. Saygınlık, itibar ve güveni zedeleyen ya da şüpheye imkân yaratan davranışlardan kesinlikle kaçınır, etik değerlerden uzaklaşmaz.

Çelebi, hizmet verilen ülkelerin gelenek, görenek ve değerlerine saygı gösterir.

Etkin Kaynak Kullanımı

Çelebi, gerçekleştirdiği faaliyetlerde ve yürüttüğü projelerde kaynak kullanımında israfı engellemeyi ve tasarrufa özen göstermeyi ilke edinir.

Bilgi Yönetimi ve Gizlilik

Çelebi, hem Çelebi Çalışanları'nın, hem de müşterilerinin ve çalışılan diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösterir. Çelebi Çalışanları, ÇHH Grubu'nun faaliyetlerine ilişkin Gizli ve Özel Bilgileri korur, bu bilgileri sadece ÇHH Grubu'nun amaçları doğrultusunda yasalara uygun olarak kullanır.

Profesyonellik

Çelebi Çalışanları, davranışlarının, çalışma ortamlarındaki düzenlerinin ve genel görünümlerinin Çelebi'nin profesyonel imajına uygun olması konusunda dikkat ve özen gösterir; yarattıkları profesyonel imaj ile Çelebi'yi en iyi şekilde temsil eder.

Çıkar Çatışmasından Kaçınma

Çelebi Çalışanları, iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi ya da kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı eliyle herhangi bir menfaat sağlamaz.

Etik Davranış İlkelerimizle ilgili herhangi bir sorunla karşılaştığınız takdirde, ethics@celebiaviation.com adresine e-posta göndererek bizi bilgilendirmenizi rica ederiz.