Kalite ve Emniyet

Her daim hizmetlerimizin kalitesi önceliğimiz.

Uluslararası Sertifikalar

 ISAGOISO9001ISO14001OHSAS18001RA3
Türkiye
Frankfurt-
Macaristan
Hindistan – Yer Hizmetleri
Hindistan – Delhi Kargo
Mumbai

Amaç

Çelebi'nin kalite konusundaki yaklaşımı, grubun stratejik amacını tercüme ederek sürekli hizmet ve süreç standardizasyonu sağlayan ve Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri doğrultusunda müşteri memnuniyetini arttıran pratik uygulamalara dönüştürmektir. Yüksek düzeyde müşteri deneyimi yönetimi, sürdürülebilir hizmet gelişimi sağlamak için ana hedeftir.

Politika

Çelebi'nin kalite konusundaki vizyonu;

Kalite ve müşteri memnuniyetine odaklanan, yeniliğe uyum sağlayan ve hizmetlerine değer katan bir ekip olmak.

Çelebi’nin kalite konusundaki misyonu;

Müşterilerimize sıcaklık, bireysel motivasyon, memnuniyet ve sirket ruhu sağlamak adına çok çalışarak en yüksek hizmet kalitesini sağlamak.

Bu vizyon ve misyon uyarınca, Çelebi “Kalite ve Müşteri Odaklı” kurum kültürü oluşturdu;

 • Dünya çapında benzersiz / standart / kalite yönetimi destekli olarak hizmet sunmak
 • Müşteri deneyimini geliştirmek
 • Değişim, iş dönüşüm stratejisi ve geleceği planlama
 • Entegrasyon ve optimizasyon projeleri ile gelişime yatkınlığı arttırmak
 • Son Teknoloji Kullanımı
 • Tekilleştirme, basitleştirme ve sağlamlaştırma
 • Çevre, Sağlık ve Güvenlik

“Müşteri Odaklı Kalite” kurum kültürünü elde etmek / sürdürmek, toplam kalite yönetimi ilkelerini takip ederek Çelebi Grubu'nda önemli bir rol oynamaktadır:

 • Müşteri Odaklı
 • Toplu Çalışan Katılımı
 • Süreç Merkezli
 • Entegreli Yönetim Sistemi
 • Stratejik ve sistematik yaklaşım
 • Sürekli Gelişim
 • Gerçeklere dayalı kararlar verme
 • İletişim

 ÇHS Çevre Politikası

Çelebi Hava Servisi olarak, faaliyetlerimiz sırasında ve neticesinde doğan olumsuz çevre etkilerini en aza indirebilmek için gereken önlemleri almayı, işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görürüz.

Bu doğrultuda "Çevre Yönetim Sistemi" uygulamakta, sistemimizi periyodik olarak ve değişen koşullar sonrasında gözden geçirmekte ve çevre performansımızı sürekli olarak iyileştirmeye çalışmaktayız. 

Bu amaçla:

 • Kullanılan tüm doğal kaynakların (su, enerji, fosil yakıtlar vb.) tüketimini azaltıcı tedbirler alınır ve hedefler konarak sürdürülebilir iyileştirmeler sağlanır.
 • Paydaşlarımız ve müşterilerimiz ile çevre standartlarının geliştirilmesi için işbirliği yapılır; uygunluk yükümlülüğümüz olan tüm çevre yasa, yönetmelik ve standartlarına uyum sağlanır, 
 • Çevre amaç ve hedeflerini gerçekleştirmemize olanak sağlayacak teknolojiler kullanılır, 
 • Su kirliliğini, hava kirliliğini, toprak kirliliğini ve atık oluşumunu engelleyici önlemler alınır. Faaliyetlerimiz sırasında oluşan önlenemez atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi sağlanır; tekrar kullanım, geri kazanım ve geri dönüşüm fırsatları değerlendirilmeye çalışılır.
 • Tüm çalışanlarımızın, oluşan çevre etkileri ve çevre politikası konusunda bilinçlendirilmesini sağlanır,
 • Çevre performansını gözden geçirmek suretiyle çevre yönetim sistemimiz sürekli olarak izlenir,
 • İş plan, karar ve tedarikçi seçiminde çevresel etkileri (yaşam döngüsü analizi vb.) de göz önünde tutulur, 

ÇHS, “Uygulamaları ile havacılık sektöründe, çevreye duyarlı bir şirket” olarak Çevre Politikası ile çalışanlarının ve müşterilerinin yaşam kalitesini koruyucu ve arttırıcı bir yaklaşımı kendisine hedef belirlemiştir. 

ÇHS İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Çelebi Hava Servisi (ÇHS), sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturarak kaza, meslek hastalığı ve diğer zararları önlemek suretiyle çalışanlarımızın esenliğini geliştirmeyi öncelikli iş hedeflerinden biri olarak kabul eder. Bu doğrultuda iş sağlığı ve güvenliği performansını arttırmak amacıyla süreçlerinin etkin bir şekilde sürdürülebilirliğini ve devamlı olarak iyileştirilmesini sağlar. Şirketimize uygulanabilir olan ulusal / uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) mevzuatına uymayı ve diğer tüm ilgili şartları karşılamayı taahhüt eder; mümkün olduğunca bunların ötesine geçmeyi hedefler.

İSG hedeflerine ulaşabilmek için öncelikli olarak çalışanlarımızın, ayrıca diğer tüm paydaşlarımızın (tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, havaalanındaki paydaşlarımız vb.) iş birliği içinde çalışması ve etkin katılımı sağlanır. İSG Çalışan Temsilcilerimiz aracılığıyla çalışanlarımız başta olmak üzere tüm süreç sahipleri ve paydaş temsilcilerinin aktif rol aldığı katılımcı, sahiplenici, yapıcı bir İSG kültürünün şirket genelinde oluşturulması amaçlanır.

ÇHS Yönetimi, uygun insan, ekipman ve finans kaynaklarını sağlayarak, etkili İSG raporlama, bildirim ve iletişimini teşvik ederek, İSG ile alakalı yetki, sorumluluk ve hesap verme durumlarını belirleyerek şirketimizin stratejik yönü ile uyumlu, etkin bir İSG Yönetim Sistemi için gerekli desteği ve liderliği ortaya koyar.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tehlikelerimiz ve bunlardan kaynaklanan risklerimiz, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın etkin katılımıyla, sektörümüze özgü insan faktörü boyutu da göz önünde bulundurularak, periyodik olarak gözden geçirilir. Tehlikeleri ortadan kaldırıcı, İSG risklerini azaltıcı faaliyetler proaktif olarak gerçekleştirilir.

Çalışanlarımızın, herhangi bir olumsuz tepkiyle karşılaşmadan, İSG bildirimlerini özgürce yapabilecekleri şartlar sağlanır. Ödüllendirme mekanizmaları ile bildirimler teşvik edilir. Kasıtsız ve elde olmayan olayların bildirimleri, bildiren ya da olaya karışmış diğer çalışanlarımız açısından herhangi bir disiplin işlemi doğurmaz. Hiçbir faaliyetimizde iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerine aykırı çalışma kabul edilemez.

İSG amaç ve hedeflerimize ulaşabilmek için en önemli değerimiz olan yetkin insan kaynağımızın varlığını güvence altına almak amacıyla tüm çalışanlarımıza, maruz kaldıkları tehlikeler ve görev & sorumlulukları dikkate alınarak oluşturulan eğitim ve gelişim programları aracılığıyla gerekli bilgi, beceri, deneyim ve farkındalık sağlanır.

Sadece rutin faaliyetlerimizde değil, rutin olmayan faaliyetlerimizde ve acil durumlarda oluşabilecek kayıpları en aza indirecek sistemler kurulur; sistemlerin işlevselliği periyodik olarak kontrol edilir; tespit edilen aksaklıklar giderilir.

İSG Yönetim Sistemimizin geliştirilmesi sonucu karşılıklı fayda yaratabilmek amacıyla, bağlı olduğumuz otoriteler ve diğer paydaşlarımızla iletişim ve iş birliği fırsatlarımızın arttırılması için sürekli aktif çaba sağlanır.

Emniyet

Emniyet önceliğimiz!

Çelebi Havacılık Holding, tüm faaliyetlerinde emniyetin sağlanmasının öneminin bilinciyle emniyetli bir çalışma ortamı yaratarak oluşması muhtemel her türlü kaybı önlemeyi öncelikli iş hedefi olarak kabul eder. Bu amaçla sürekli olarak süreçlerini geliştirir, uygular ve iyileştirir; böylelikle en yüksek emniyet performansı seviyesine ulaşmayı ve ulusal/ uluslararası standartları karşılamayı, mümkün olduğunda bunların ötesine geçmeyi hedefler.

Yönetimin tüm aşamaları, en üst amirden başlayarak, en yüksek emniyet performansına ulaşılmasından sorumludur. Tüm yöneticiler, uygun insan, ekipman ve finansman kaynaklarını tedarik ederek, emniyet uygulamalarını destekler, etkili emniyet raporlaması ve iletişimini teşvik eder, adil kültür çerçevesinde emniyeti aktif şekilde yönetmek üzere, emniyet yönetimine destek sağlar.

Tüm çalışanların emniyet ile ilgili yükümlülükleri ve sorumlulukları açıkça tanımlanarak, çalışanların gönüllü katılımı esası ile tehlikeler kaynağında tespit edilerek, sıfır kaza hedeflenir.  Tüm faaliyetlerimizde, emniyet prosedürlerine aykırı çalışma kabul edilemez.

Tüm riskler periyodik olarak değerlendirilerek riskleri azaltıcı faaliyetler gerçekleştirilir. Emniyet stratejileri ve süreçlerini uygulamak için yeterli beceri ve eğitime sahip kaynakların mevcut bulunmasını sağlamak amacıyla tüm çalışanlarımızın uygun ve yeterli eğitim almaları sağlanır.

Çelebi Havacılık Holding ve tüm iştirakleri çalışanlarını olay, vaka, kaza ve özellikle ramak kala vaka bildirimleri konusunda cesaretlendirir, ramak kala vaka bildirimlerini ve muhtemel kazaların önlenmesini sağlayan çalışanlarını ödüllendirir.